Devrimci Fikirleri Pratiğe Uygulamalıyız

136 0

Haber Merkezi: (Erol Önder)  İşçi sınıfının önderlik sorunu var. Bu gerçeği görmezden gelen örgüt neredeyse yok. Lakin gerçek görülse de çözüm henüz bulunmuş değildir. Güçlü bir parti ve onun direksiyonunda güçlü bir parti önderliğine olan büyük ihtiyacın giderilmesinin 1’de nedeni ideolojik, 2’de ise ideolojik, siyasi sapma, yozlaşma ve geriliklerle bağlantılı bilimsel politik ilkelerdeki kavrayışsızlık, çelikten disiplinli ve savaşçı bir proletarya partisinin yaratılmasında inkar edilemeyecek yetersizlik. Sınıf hareketinin devrimci damarlarının reformizm, parlamentarizm zehrinden korkunç derecede etkilenmesi de bu iki temel nedene dayanmaktadır. Genel ve yerel seçim dönemlerinde burjuva gerici kamplar arasında savrulup duran, hükümette olan ve tüm baskı şiddet politikasının siyasi sorumluluğunu taşıyan AKP kliğine karşı muhalefette demokrat pozları takınan muhalif kesimleri etrafında toplayan burjuvazinin bir diğer siyasi kliği CHP’den medet umar duruma gelen küçük-burjuva devrimciliğinin içler acısı durumu dikkat çektiğimiz olgulara yeterli örneklerdir. Reformistler ve burjuva demokratların farklı şeyler söylemediklerinin ayırdına varmak istemeyen küçük-burjuva devrimciliği kapitalist sistemi kaldırmakla ilgilenmiyor, onlar için tek sorun verili sömürücü düzen içinde hükümetlerin yönetme biçimidir. Egemen sömürücü sınıf faşist devlet diktatörlüğünün yıkılması tayin edici gayesi yerine hükümetin değiştirilmesi, yönetimdeki aksaklıkların giderilmesi, sivri uçların törpülenerek yumuşatılması yeterli görülüyor ve esas amaç haline getirilmiştir. Daha da önemlisi dilediğince hareket eden sosyalist, komünist ismini kendine maske eden reformist oportünizme karşı duracak güçlü ideolojik merkezlerin olmamasıdır. İdeolojik mücadele yürüten belli başlı organlar olsa da, ortalığı çürüten sağ savrulmanın niteliği yeterli düzeyde sistemli biçimde açığa çıkarılarak kitlelerin bilinçlendirildiğinden söz edilemez.

Güçlü ve fırtınalara göğüs gerecek parti ve önderlik her tutarlı militan açısından devrimci teori ve siyasi iktidarın kazanılması amacı etrafında kenetlenmeyi gerektirir. Devrimci teori etrafında kenetlenir, dogmatik kalıplardan sıyrılıp, öznelci düşüncelere düşmez isek gelişme sağlayabilinir. Döne döne partimizi yeniden ayakları üzerine dikmeliyiz vurgusunda bulunuyoruz. Küçümsenemez bir mücadele tecrübesine sahibiz ama tarihin yığınla tecrübe ile dolu oluşu bu günün ağır yükünü sırtımızdan çekip alamıyor. Tecrübelerden yararlanabilen önderliğe ve kadrolara ihtiyaç vardır. Amaç, teori ve programda kafası karışık olmayan, güçlerini merkezileştirmeyi başarmış politika üretebilen parti olmaksızın ileriye doğru adımlar atılamaz. Eğer giderilmesi gerekli acil parti sorunları tespitinde bulunulmuşsa bu aynı zamanda tüm diğer gelişmeler üzerinde etki edebilen merkezi bir görev anlamına gelir. Daha başka çok çeşitli görevlerin merkezi görevin önüne çıkarılması durumunda politika, önderlik yöntemlerinde, çelişkilerin ele alınması ve çözüm yöntemleri konusunda ciddi hatalar kaçınılmaz hale gelir. Eğer bir çelişkinin çözümü diğer ikincil çelişkilerin çözümünde bir etkiye sahip olduğu bilinmesine rağmen, ikincil çelişkilerle oyalanıp duruluyorsa devrimci politik kavrayış ve yöntemlerden bir şey anlamamışız demektir. Sınıf savaşımı her dönemde çok önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır, ama her dönemde karşılaşılan sorunlar arasında bir tanesi diğer tüm sorunlardan daha önemli ve aciliyet içerir. Birincil çelişkiyi doğru kavramak sorunların çözümünde olduğu gibi, siyasi iktidar mücadelesinin yürütülmesinde de çok önemlidir. Proletaryanın iktidar hedefli temel doğrultusundan sapanların, güncel politikada nasıl boğulup gittikleri görülmeli. Proletaryanın siyasi iktidarı kazanma temel doğrultusuna bağlı yürütülmeyen her güncel politika yapılış tarzı ancak burjuvaziye hizmet eder.

Komünizm yüce ideolojisi ve enternasyonal proletaryanın kurtuluş amacının bir parçası olarak Türkiye’nin somut iktisadi ve sosyal şartlarında devrimci teoriyi uygulamaya koyan önder İbrahim Kaypakkaya’nın temelini sağlam attığı yönelim bugün onun öğrencileri ve çizgisine sadık komünistlerin önderliği ile geliştirilmesi dışında bir çıkış yolu bulunmuyor. Komünist çizgiye dogmatik-şabloncu ve sübjektif yaklaşmayı değil, somut iktisadi ve sosyal çelişmelere çözüm sunan ve devrimci pratiğe yön verecek devrimci teori ile yaklaşmayı esas alan Maoist komünistler tarihi bağlamı bakımından geçmişi bugün de temsil etme sorumluluğunu da taşımaktadırlar.

Çağrılar yapmakla yada taslak ve hedefler koymakla yetinmek değil, somut hedefler doğrultusunda kararlı çalışmanın sonuç almada temel önemde olduğu bilinmektedir. Mücadele geçmişimizin uzun ama verili politik şartlar itibarıyla büyük bir mücadelenin başında olduğumuzun bilincinde olunmalı. Aktif olmalı, faal ögelerin bu büyük mücadelenin içinde devrimci çizgide toparlanmanın başarılmasının bilinciyle hareket edildikçe bu görevlerin başarılmamasının bir nedeni de kalmaz. Kitlelerle birleşmek, sınıf siyasetinin kitlelere taşınmasını istiyoruz. Bunun için partide birleşmeyi başarmalıyız. Çalışma yöntemlerimizi pratikteki derslerle geliştirmeli, hedeflerimize varmayı başarmak için doğru olandan şaşmamalıyız. Bize yön veren fikirleri pratiğe uygulamak için adımlarımızı hızlandırmalı, beklentileri karşılamayı tarihi bir sorumluluk olarak kavramalıyız.       

Related Post